Algemene voorwaarden

1. Identiteit van de ondernemer
Grill Master Gloves
info@grillmastergloves.com
KVK: 80942180
BTW-identificatienummer: NL86160809B01

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Grill Master Gloves en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Grill Master Gloves en consument.

2.2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Grill Master Gloves aangeven op welke wijze de consument de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Grill Master Gloves gepubliceerd zijn, zodat de consument de algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

2.3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken als dit expliciet en schriftelijk met Grill Master Gloves is overeengekomen.

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolg aankopen met de consument.

3. Het aanbod
3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Grill Master Gloves maakt gebruik van afbeeldingen met een waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten en/of diensten. Grill Master Gloves kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeeldingen exact overeenkomen met de echte kleuren van het product. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Grill Master Gloves niet.

3.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.4. Grill Master Gloves heeft het recht een overeenkomst met een potentiële koper om een voor Grill Master Gloves gegronde reden te weigeren.

3.5. Levertijden en termijnen vermeld in het aanbod van Grill Master Gloves zijn indicatief en geven de consument bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig voor zover deze verstrekt worden aan de consument.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door de Grill Master Gloves is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Grill Master Gloves passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Grill Master Gloves voor een veilige online omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Grill Master Gloves daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4. Grill Master Gloves is niet gehouden aan een aanbod indien de consument redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan de consument geen rechten ontlenen.

5. Herroepingsrecht en bedenktijd
5.1. De consument heeft het recht binnen de wettelijke termijn van 30 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden ten aanzien van niet-maatwerk producten.

5.2. De genoemde bedenktijd in lid 1 gaat in op de dag dat de consument het product heeft ontvangen.

5.3. Indien herroeping van toepassing is, zal de consument zorgvuldig omgaan met de producten en verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

5.4. De kosten voor het terugsturen van het product zijn voor rekening van de consument.

5.5. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen het bedenktermijn aan Grill Master Gloves door middel van een mail te sturen naar: info@grillmastergloves.com. Grill Master Gloves zal de consument informeren over de verdere retournering stappen.   

5.6. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking met de door Grill Master Gloves verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.7. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Grill Master Gloves zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

6.2. Consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Grill Master Gloves aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Grill Master Gloves worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Grill Master Gloves zijn verstrekt, heeft Grill Master Gloves het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

6.3. Grill Master Gloves is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Grill Master Gloves is uitgegaan van de door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Grill Master Gloves bekend was.

6.4. Consument vrijwaart Grill Master Gloves voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de consument toerekenbaar zijn.

7. Comformiteit en garantie
7.1. Grill Master Gloves staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2. Grill Master Gloves staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

7.3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 3 dagen na levering aan Grill Master Gloves schriftelijk te worden vermeld. Terugverzending van de producten dient in de originele verpakkingen en in nieuwe staat te verkeren. 

 

8. Betaling
8.1. Voor zover niet anders is bepaald dan de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient het verschuldigde bedrag direct te worden voldaan na het sluiten van de overeenkomst.

8.2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Grill Master Gloves te melden.

8.3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is deze een termijn van 14 dagen gegund om aan de betalingsverplichting te voldoen. Na het uitblijven van een betaling binnen dit 14-dagen termijn zal er over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente worden berekend en is Grill Master Gloves gerechtigd de door hem of haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

8.4. Betaling worden veilig verwerkt via een externe betalingsprovider in Shopify. 

9. Levering
9.1. Grill Master Gloves neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

9.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

9.3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

9.4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Grill Master Gloves het bedrag dat de consument betaald heeft, onverwijld terugbetalen.

9.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Grill Master Gloves tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Grill Master Gloves bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat hij het totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer heeft voldaan. Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van levering. 

11. Klachtenregeling
11.1. Grill Master Gloves beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig, schriftelijk en duidelijk omschreven worden en ingediend bij Grill Master Gloves via info@grillmastergloves.com. 

11.3. Bij Grill Master Gloves ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Grill Master Gloves binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12. Aanvullende bepalingen
12.1. Op de overeenkomst tussen Grill Master Gloves en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. Ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd.