Privacybeleid

Algemeen
Grill Master Gloves, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80942180, (hierna te noemen “Grill Master Gloves”, “wij” of “ons”) acht de privacy en bescherming van de persoonsgegevens gegevens van klanten, bezoekers en derden (hierna u) van groot belang. Grill Master Gloves is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Via deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over onder andere het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacyrechten. Wij houden ons bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten op het platform en de website van Grill Master Gloves. Deze privacyverklaring is expliciet niet van toepassing op websites van derden, zoals websites, social media kanalen of applicaties waar Grill Master Gloves op haar website of in haar mailings naar verwijst. Grill Master Gloves adviseert daarom om de privacyverklaring van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens valt alle informatie waarmee we u kunnen identificeren. De gegevens waarmee wij, een natuurlijke persoon zoals u, kunnen identificeren zijn bijvoorbeeld uw naam of e-mail adres, maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw laptop. Ook een combinatie van gegevens kan het mogelijk maken dat u identificeerbaar bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij verwerking van persoonsgegevens, ongeacht of dit automatisch gebeurt, gaat het niet alleen om het bijwerken, wijzigen, combineren, maar ook om het verzamelen, vastleggen, opslaan of juist het wissen of vernietigen van gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Levering product

Om uw bestelling te kunnen verzorgen hebben we een aantal gegeven nodig. Op deze manier kunnen we u bijvoorbeeld op de hoogte houden over de geplaatste bestelling, de beschikbaarheid en retourneringen. Hiervoor verzamelen we:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats)
 • Overige (contact)gegevens (telefoonnummer, IP-adres; e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens)
 • Betaalgegevens.                                                      
Nieuwe producten en aanbiedingen
Om u gerichte mededelingen en aanbiedingen te sturen, zoals een nieuwsbrief, aanbieding, elektronish bericht of servicebericht. Wij kunnen persoonlijk contact met u opnemen via telefoon, e-mail en andere internetkanalen.

Communicatie met de klantenservice
Als u de website bezoekt en contact wilt opnemen met de klantenservice, zullen wij een aantal gegevens moeten verwerken. Dit betreft de volgende persoonsgegevens:
 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • Overige (contact)gegevens (telefoonnummer, IP-adres; e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);  
 • De duur van uw bezoek aan de website.
Gebruik van de website
Voor het gebruik van de website en eventueel verwerkte persoonsgegevens verwijzen wij u graag naar de cookieverklaring op de website.

Verbetering van de website
Om onze organisatie te verbeteren. Wij verwerken u persoonsgegevens bijvoorbeeld bij de behandeling van klachten en bezwaren.
 
Op basis van welke juridische grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
 • Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • Wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde;
 • Met uw toestemming.                                                              
Op basis van welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
 • Voor het aanbieden en versturen van het product
 • Voor onze administratie, om zo een correcte administratie te kunnen uitvoeren
 • Voor het kunnen behandelen van eventuele klachten en geschillen over de dienstverlening
 • Voor het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle
 • Facturen te versturen
 • Informatie te verlenen aan onze relaties m.b.t. onze dienstverleningen via een nieuwsbrief 

Grill Master Gloves bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen. Mochten persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden, zal Grill Master Gloves informatie over die specifieke verwerkingen verstrekken en hier, indien nodig, opnieuw toestemming voor vragen.
 
Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op een wettelijke basis voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Wij verkrijgen de persoonsgegevens door deze te ontvangen van de klant of de gebruiker van de website. Indien wij toestemming nodig hebben om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, is het aan de klant of de gebruiker van de website om ons uitdrukkelijk toestemming te geven om hun persoonsgegevens te verwerken. Het is niet verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar in sommige gevallen is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen om van onze diensten gebruik te kunnen maken. Wij informeren je in dat geval uitdrukkelijk voorafgaand aan de verwerking de persoonsgegevens.
 
Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?
Grill Master Gloves slaat de verwerkte persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte. In sommige gevallen kan het voorkomen dat bepaalde gegevens die verzameld worden, worden doorgegeven aan of worden opgeslagen op een bestemming buiten de EER. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen indien een externe leverancier daar gevestigd is. Wij zullen in dat soort gevallen passende maatregelen nemen om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd. 
 
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Grill Master Gloves bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, hangt af van de aard van de persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Delen met derden
Grill Master Gloves verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ten behoeve van de dienstverlening kan Grill Master Gloves persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zal Grill Master Gloves erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Aarzel niet om contact met Grill Master Gloves op te nemen indien u meer informatie wil ontvangen over de aanwezige passende of geschikte waarborgen voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte of wanneer u daarvan een kopie wenst te ontvangen.
 
Beveiliging
Grill Master Gloves neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
 
Rechten van betrokkenen
U heeft ten allen tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 
Recht op informatie, inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht een duidelijke uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we van u verwerken en wat we daarmee doen. Transparantie over de verwerking van uw persoonsgegevens staat voorop.
 
Ten allen tijde heeft u het recht inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast heeft u ook het recht een verzoek te doen bepaalde persoonsgegevens te wijzigen en/of te verwijderen.
 
Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens kan door een e-mail te sturen naar info@grillmastergloves.com. Hierbij vragen we in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats te vermelden. Indien Grill Master Gloves niet, of niet volledig, kan vaststellen waarop je verzoek betrekking heeft, is het mogelijk dat Grill Master Gloves contact met u op neemt voor nadere specificatie. Daarnaast kan u verzocht worden om een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen. Aanvragen worden binnen dertig (30) dagen verwerkt.
 
Vragen of klachten
Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, kan de klacht worden gericht aan onze klantenservice. Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Wijziging privacyverklaring
Grill Master Gloves behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Houdt deze privacyverklaring daarom in de gaten, om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.